Ochrana oznamovatelů – whistleblowing

dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, na ni navazujícího zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a v souladu s vnitřním předpisem MESIT holding, a.s.

 

Cílem whistleblowingu je zajistit ochranu osoby, která podala oznámení, před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními.

Oznámení má obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které:
• má znaky trestného činu, nebo
• má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
• porušuje tento zákon, nebo
• porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie*

* v oblasti 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 2. daně z příjmů právnických osob, 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 4. ochrany spotřebitele, 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 7. ochrany životního prostředí, 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie (článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo 14. fungování vnitřního trhu (článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Učinit je může oznamovatel, který pro MESIT holding, a.s., byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost - závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž, ucházení se u něj o práci (nebo vykonával jinou obdobnou činnost).

Oznámení lze podat:
a) písemně nebo ústně prostřednictvím aplikace Etická linka, která je dostupná zde: https://eticka-linka.mesit.cz/
b) osobně u: Hana Bartošková, Miroslava Trávníčková

Pokud si přejete podat oznámení příslušné osobě osobně, můžete o to prostřednictvím aplikace požádat.

Všechna oznámení budou postoupena výhradně této příslušné osobě či osobám, které splňují požadavky dle zákona o ochraně oznamovatelů (zejména ustanovení § 10 tohoto zákona):

Hana Bartošková, tel. 702 243 528
Miroslava Trávníčková

Příslušná osoba následně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení jeho důvodnosti, a v návaznosti na něj pak o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Jako alternativu k vnitřnímu oznamovacímu systému můžete využít externí oznamovací systém, který je provozován Ministerstvem spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně nebo písemně.

Více informací pak naleznete zde:

https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/